Junák - Východomoravská lesní škola

Zdravotnický kurz

Doškolení představuje 8 hodinové sobotní setkání zahrnující seznámení s novinkami z oblasti první pomoci a hygieny a opakování důležitých znalostí. Termín doškolení je sobota 11. května 2024.

Informace

Doškolení se bude konat ve skautských klubovnách v Kroměříži, Purkyňova 2773/7.

Je možné přespání v klubovnách z pátka na sobotu, je potřeba se domluvit předem.

Doškolení se bude konat min. při 15. přihlášených zájemcích

Hlavní témata
  1. Co je nového v první pomoci, zásady první pomoci, praxe
  2. Hygiena – novinky, zopakování základů
  3. Táborová medicína a lékárnička
  4. Průběžné testování znalostí
Co s sebou
  1. Dekret či průkazku zdravotníka zot. akcí – skautský i ČČK
  2.  450,- Kč  pro členy Junáka (dotace z ústředí), pro nečleny 550,- Kč – vybereme při registraci.
  3. Přezůvky do budovy
  4. Každý bude mít svůj obvaz (elastický obvaz)

Přihlášení je možné přes skautIS od 1. 1. 2024.

Obecné podmínky pro přihlášení viz text níže a eventuelně po dohodě na e-mailové adrese.

Informace a dotazy prosím zašlete na e-mailovou adresu:  skautkm@seznam.cz

__________________________________________________________

Zdravotnický kurz je určen pro ty, co chtějí vědět jak správně poskytnout první pomoc a k tomu získat průkazku zdravotník zotavovacích akcí. Jde o 40hodinový kurz. Další kurz je v plánu na podzim 2024.

Informace

KONTAKT: e-mail: skautkm@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA:

O co jde

CO JE TO ZDRAVOTNICKÝ KURZ A CO DOŠKOLOVACÍ KURZ

Zdravotnický kurz je určen pro ty, co chtějí vědět jak správně poskytnout první pomoc a k tomu získat průkazku zdravotník zotavovacích akcí. Jde o 40hodinový kurz.

Doškolovací kurz je určen pro držitele průkazky zdravotník zotavovacích akcí, kterým platnost končí, nebo již propadla, nově však ne déle než 6 roků od absolvovaného posledního školení (zdrav. kurz či doškolení) – nová směrnice našeho byrokratického ústředí z  března 2014 . Jde o 8hodinový kurz.

CO JE NOVÉHO:

Od 1. listopadu 2017 je  v platnosti novela zákona 258/2000 sb. v  paragrafu 9: Mění se platnost „Posudku zdravotní způsobilosti dítěte“ na dobu DVOU ROKŮ (bylo na jeden rok).

15. ŘÍJNA 2015 – BYLA VYDÁNA NOVÁ DOPORUČENÍ EVROPSKÉ RADY PRO RESUSCITACI

– srdeční zástava postihne v celé Evropě asi 500.000 lidí za rok

– KPR je poskytnuta v 1 z 5 případů => zvýšením počtu poskytnutých KPR by bylo možno zachránit dalších asi 100.000 lidí

Okamžitě stlačujte hrudník do dostatečné hloubky a rychle! Neztrácejte drahocenný čas! Pokud postižený nereaguje a nedýchá normálně, stlačujte střed hrudníku do hloubky 5 cm frekvencí 100–120x za minutu“ Prof. Maaret Castrén, předsedkyně ERC

– účinnou KPR mohou poskytnout i děti (starší 10 let)

– AED jsou již leckde k dispozici, je potřeba umět s nimi zacházet

– je potřeba se naučit přepnout mobil na hlasitý odposlech

– zvýšit počet lidí proškolených v KPR

V ROCE 2015 BYL NOVELIZOVÁN ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000 O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

Výčet změn týkajících se táborů = zotavovacích akcí (tedy neuvádím změny platé pro  školy v přírodě):

§ 9 Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci

Tzv. „potvrzení o bezinfekčnosti“ (ne starší než jeden den) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil.  Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte a „potvrzení o bezinfekčnosti“ předá zákonný zástupce nebo fyzická osoba kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil pořádající osobě nebo vysílající škole ….

§ 10 Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci

Odstavec 2: Zdravotní způsobilost (tzv. „papír na hlavu“) posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v obou všeobecné praktické lékařstí (= praktický lékař, u kterého je posuzovaný registrován). Tento posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Zůstává v platnosti, že pedagogičtí a zdravotničtí pracovníci jsou z této povinnosti vyjmuti (ovšem hygienická kontrola může požadovat doložení této skutečnosti – např. potvrzení od zaměstnavatele).

§ 11 Povinnost školy, která vysílá děti na školu v přirodě, a pořádající osoby

V odstavci 1 bod a) je nyní vyjmenováno, kdo může být zdravotníkem: fyzická osoba, která absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, dále fyzická osoba, která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta, student oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku.

Z tohoto paragrafu vypadla povinnost zajistit pro zotavovací akci praktického lékaře a po začátku akce jej navštívit, zjistit ordinační dobu, telefon apod., protože stejně k ošetření bývá využívána pohotovostní služba nebo nemocniční pohotovost.

V ROCE 2013 BYLA NOVELIZOVÁNA VYHLÁŠKA O HYGINICKÝCH POŽADAVCÍCH NA ZOTAVOVACÍ AKCE

V roce 2013 byla novelizace vyhl. č. 106/2001 Sb., jednalo se pouze o úpravu příloh. V příloze č. 2 byl změněn rozsah školení zdravotníka a některá terminologie obsahu školení (potřebné pro pořadatele školení), pro organizátory zotavovacích akcí je podstatné – v příloze č. 3 byl vytvořen nový posudek o zdravotní způsobilosti, což je největší změna a v příloze č.4 byla provedena úprava minimálního obsahu lékárničky.

Minimální vybavení lékárničky 2013

Zdravotní způsobilost 2014

Novelizace 106 aneb co je ve vyhlášce jinak

POVINNÝ SOUHLAS OBOU RODIČŮ S LÉČBOU BYL ZRUŠEN – RADY PRO TÁBORY.

Zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.), který vyžadoval souhlas obou rodičů s léčbou dítěte,  byl novelizován zákonem č. 66/2013 Sb., novelizace platí od 14. 3. 2013.

Velmi stručně:

– u neodkladné a akutní péče (tzn. náhle vzniklého poškození zdraví), kde nelze získat souhlas zákonného zástupce bez zbytečného odkladu, rozhodne o poskytnutí ošetření zdravotnický pracovník (to platilo i bez novelizace) = souhlas není nutný

– novela ruší povinnost souhlasu obou rodičů s léčbou dítěte a říká, že pokud je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti dítěte vůči jeho věku, rozhoduje si nezletilé dítě o své léčbě samo (toto ustanovení neomezuje právo rodiče na informace o léčbě)

– pokud nebude dítě dosti vyspělé, bude požadován souhlas jednoho z rodičů, který ale může zplnomocnit prarodiče, jinou dospělou osobu, např. chůvu (to se netýká neodkladné a akutní péče – viz výše)

– u plánovaných zákroků bude vždy třeba souhlas aspoň jednoho z rodičů

Doporučení na tábor – zotavovací akci:

– určitě nutné je mít telefonické kontakty na oba rodiče

– na skautské křižovatce (a pod tímto odstavcem) je doporučení mít od rodičů podepsaný souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte (dle zákona by o zdravotním stavu dítěte měli dostat informaci jen zákonní zástupci nebo osoby jimi pověřené, zplnomocněné), kdyby náhodou došlo k setkání s nějakým ortodoxním zdravotníkem odmítajícím sdělit informace o zdravotním stavu; tento souhlas je možné začlenit do přihlášky a bude nyní stačit i jen podpis jednoho z rodičů (telefony a jména však chceme od obou)

Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte

– mít univerzální souhlas rodičů s léčbou (jakou?) podepsaný dopředu je nesmysl, právně k ničemu

KE STAŽENÍ: