Junák - Východomoravská lesní škola

Zdravotnický kurz

Zdravotnický kurz je určen pro ty, co chtějí vědět jak správně poskytnout první pomoc a k tomu získat průkazku zdravotník zotavovacích akcí. Jde o 40hodinový kurz. Tento kurz plánujeme podzim 2023 v obvyklém schématu víkend a některou z následujících sobot přezkoušení.

Informace

Doškolení představuje 8 hodinové sobotní setkání zahrnující seznámení s novinkami z oblasti první pomoci a hygieny a opakování důležitých znalostí. Termín doškolení je sobota 15. dubna 2023.

KONTAKT: e-mail: skautkm@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA:

O co jde

CO JE TO ZDRAVOTNICKÝ KURZ A CO DOŠKOLOVACÍ KURZ

Zdravotnický kurz je určen pro ty, co chtějí vědět jak správně poskytnout první pomoc a k tomu získat průkazku zdravotník zotavovacích akcí. Jde o 40hodinový kurz.

Doškolovací kurz je určen pro držitele průkazky zdravotník zotavovacích akcí, kterým platnost končí, nebo již propadla, nově však ne déle než 6 roků od absolvovaného posledního školení (zdrav. kurz či doškolení) – nová směrnice našeho byrokratického ústředí z  března 2014 . Jde o 8hodinový kurz.

CO JE NOVÉHO:

Od 1. listopadu 2017 je  v platnosti novela zákona 258/2000 sb. v  paragrafu 9: Mění se platnost „Posudku zdravotní způsobilosti dítěte“ na dobu DVOU ROKŮ (bylo na jeden rok).

15. ŘÍJNA 2015 – BYLA VYDÁNA NOVÁ DOPORUČENÍ EVROPSKÉ RADY PRO RESUSCITACI

– srdeční zástava postihne v celé Evropě asi 500.000 lidí za rok

– KPR je poskytnuta v 1 z 5 případů => zvýšením počtu poskytnutých KPR by bylo možno zachránit dalších asi 100.000 lidí

Okamžitě stlačujte hrudník do dostatečné hloubky a rychle! Neztrácejte drahocenný čas! Pokud postižený nereaguje a nedýchá normálně, stlačujte střed hrudníku do hloubky 5 cm frekvencí 100–120x za minutu“ Prof. Maaret Castrén, předsedkyně ERC

– účinnou KPR mohou poskytnout i děti (starší 10 let)

– AED jsou již leckde k dispozici, je potřeba umět s nimi zacházet

– je potřeba se naučit přepnout mobil na hlasitý odposlech

– zvýšit počet lidí proškolených v KPR

V ROCE 2015 BYL NOVELIZOVÁN ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000 O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

Výčet změn týkajících se táborů = zotavovacích akcí (tedy neuvádím změny platé pro  školy v přírodě):

§ 9 Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci

Tzv. „potvrzení o bezinfekčnosti“ (ne starší než jeden den) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil.  Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte a „potvrzení o bezinfekčnosti“ předá zákonný zástupce nebo fyzická osoba kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil pořádající osobě nebo vysílající škole ….

§ 10 Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci

Odstavec 2: Zdravotní způsobilost (tzv. „papír na hlavu“) posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v obou všeobecné praktické lékařstí (= praktický lékař, u kterého je posuzovaný registrován). Tento posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Zůstává v platnosti, že pedagogičtí a zdravotničtí pracovníci jsou z této povinnosti vyjmuti (ovšem hygienická kontrola může požadovat doložení této skutečnosti – např. potvrzení od zaměstnavatele).

§ 11 Povinnost školy, která vysílá děti na školu v přirodě, a pořádající osoby

V odstavci 1 bod a) je nyní vyjmenováno, kdo může být zdravotníkem: fyzická osoba, která absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, dále fyzická osoba, která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta, student oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku.

Z tohoto paragrafu vypadla povinnost zajistit pro zotavovací akci praktického lékaře a po začátku akce jej navštívit, zjistit ordinační dobu, telefon apod., protože stejně k ošetření bývá využívána pohotovostní služba nebo nemocniční pohotovost.

V ROCE 2013 BYLA NOVELIZOVÁNA VYHLÁŠKA O HYGINICKÝCH POŽADAVCÍCH NA ZOTAVOVACÍ AKCE

V roce 2013 byla novelizace vyhl. č. 106/2001 Sb., jednalo se pouze o úpravu příloh. V příloze č. 2 byl změněn rozsah školení zdravotníka a některá terminologie obsahu školení (potřebné pro pořadatele školení), pro organizátory zotavovacích akcí je podstatné – v příloze č. 3 byl vytvořen nový posudek o zdravotní způsobilosti, což je největší změna a v příloze č.4 byla provedena úprava minimálního obsahu lékárničky.

Minimální vybavení lékárničky 2013

Zdravotní způsobilost 2014

Novelizace 106 aneb co je ve vyhlášce jinak

POVINNÝ SOUHLAS OBOU RODIČŮ S LÉČBOU BYL ZRUŠEN – RADY PRO TÁBORY.

Zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.), který vyžadoval souhlas obou rodičů s léčbou dítěte,  byl novelizován zákonem č. 66/2013 Sb., novelizace platí od 14. 3. 2013.

Velmi stručně:

– u neodkladné a akutní péče (tzn. náhle vzniklého poškození zdraví), kde nelze získat souhlas zákonného zástupce bez zbytečného odkladu, rozhodne o poskytnutí ošetření zdravotnický pracovník (to platilo i bez novelizace) = souhlas není nutný

– novela ruší povinnost souhlasu obou rodičů s léčbou dítěte a říká, že pokud je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti dítěte vůči jeho věku, rozhoduje si nezletilé dítě o své léčbě samo (toto ustanovení neomezuje právo rodiče na informace o léčbě)

– pokud nebude dítě dosti vyspělé, bude požadován souhlas jednoho z rodičů, který ale může zplnomocnit prarodiče, jinou dospělou osobu, např. chůvu (to se netýká neodkladné a akutní péče – viz výše)

– u plánovaných zákroků bude vždy třeba souhlas aspoň jednoho z rodičů

Doporučení na tábor – zotavovací akci:

– určitě nutné je mít telefonické kontakty na oba rodiče

– na skautské křižovatce (a pod tímto odstavcem) je doporučení mít od rodičů podepsaný souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte (dle zákona by o zdravotním stavu dítěte měli dostat informaci jen zákonní zástupci nebo osoby jimi pověřené, zplnomocněné), kdyby náhodou došlo k setkání s nějakým ortodoxním zdravotníkem odmítajícím sdělit informace o zdravotním stavu; tento souhlas je možné začlenit do přihlášky a bude nyní stačit i jen podpis jednoho z rodičů (telefony a jména však chceme od obou)

Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte

– mít univerzální souhlas rodičů s léčbou (jakou?) podepsaný dopředu je nesmysl, právně k ničemu

KE STAŽENÍ: