Junák - Východomoravská lesní škola

Zdravotnický kurz

Absolvent tohoto skautského kurzu obdrží zároveň průkazku
„ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ ČČK“

Malé zuluské děvčátko, asi dvanáctileté, zápasilo po střelné ráně do břicha se smrtí. Rána silně hnisala. Nikdo jí neuměl pomoci.
B.P. si prohlédl ránu, přiložil obvaz, pak ho však opět sundal, neboť věřil , že hnis by měl volně odtékat. Potom, ale začal pochybovat o tom, zda nebude mít na svědomí ztrátu krve a nebezpečí dodatečné infekce. Převázal tedy ránu ještě jednou, trýzněn novými pochybnostmi, zda to opravdu dělá správně. „Zatraceně,“ zvolal náhle, „nevím, co s tím mám dělat. Nemám o tom ani ponětí! Vždyť jsem se něco takového nikdy neučil!“ Ta malá byla většinou v bezvědomí. Když se probrala, podívala se na P.B., který byl u ní celou noc. Držela křečovitě jeho ruku, občas zaplakala, a jednou mu – napolo blouzníc – darovala svůj perleťový náhrdelník. Dalšího dne byla mrtvá.
(Později B.P. s úspěchem požadoval, aby všichni vojáci britské armády prošli výcvikem v poskytování první pomoci a ještě později zařadí požadavek znalostí první pomoci do výchovného programu skautského hnutí.)
Walter Hansen, Vlk jenž nikdy nespí.

Náplň:

  1. Obecná a speciální PPObecná a speciální první pomoc. Pojetí výuky této kapitoly vychází ze stávající reality, tj. existence zdravotnické záchranné služby. Větší váha je tedy postavena na pomoc při bezprostředním ohrožení života do příjezdu ZZS. Ošetření v ostatních situacích je probráno podle posledních moderních medicínských znalostí s přihlédnutím k tomu, že skautské hnutí řadu činností vykonává v otevřeném terénu, v přírodě, kde je horší dostupnost ZZS. Kapitoly doplní ukázka automatického zevního defibrilátoru.
  2. Táborová medicína. Seznámení se s nejobvyklejšími dětskými zdravotními problémy na táboře a jejich řešení. Usnadnění rozhodování o tom, co si mohu dovolit ponechat na táboře a co patří zaručeně do rukou lékaře.Táborová medicína
  3. Cestovní medicína. Další částí, kterou se kurz bude zabývat, je zdravotnická část přípravy na cesty, profylaxe a ev. léčení nejčastějších „cestovních nemocí“. Tato kapitola je zařazena do kurzu proto, že se předpokládá, že dnešní mladá generace má mnohem větší možnosti cestování a bude je využívat pro rozšíření svého vzdělání.
  4. Hygiena. Kapitoly z hygieny osobní, tělovýchovné i tábornické jsou nutnou součástí tohoto kurzu. Jde o nedílnou součást pro vůdce táborů a na tyto bude kladen důraz. Dále to této skupiny patří také základní informace o boji proti kouření, alkoholu a toxikomániím v nezbytné míře, neboť tyto informace jsou šířeny mezi mládeží ve školách na vysoké úrovni.
  5. Vodní záchrana. Součástí kurzu bude i praktická výuka vodní záchrany v krytém bazénu, navazující na teoretické přednášky.
    Vodní záchrana
  6. Záchranná zdravotnická služba. Dalším úkolem kurzu je představení ZZS ČR – její rozmístění, filosofie a také předvedení vybavení a použití (na dobrovolnících či modelech), aby účastníci měli jasnou představu o možnostech zásahu ZZS. Součástí bude i nácvik kardiopulmonální resuscitace na modelu.
  7. PraxePraxe. Všechny teoretické znalosti budou opakovaně prověřovány v praktických nácvicích, pilíř bude postaven na život zachraňujících úkonech, nicméně bude v praxi prováděna i imobilizace, obvazování, transport raněného. Vodní záchrana je vedena výše.
  8. Přezkoušení. V samostatném dni po kurzu bude provedeno přezkoušení testem, ústně a prakticky všech účastníků kurzu, dle platných předpisů Junáka – českého skauta.

Instruktoři VMLS